Systém

Správa klientů

Informace o klientech

 • Kontaktní a fakturační údaje klienta
 • Správa služeb klienta
 • Správa a historie vystavených faktur a provedených úhrad
 • Zprávy a poznámky
 • Evidence a správa smluv a výpovědí


Evidence technické dokumentace

 • Servisní zásahy provedené u klienta
 • Zboží dodané klientovi
 • Fotodokumentace (např. zařízení po instalaci v případě pronájmu)


Evidence změn a událostí

 • Odeslané informační e-maily/upomínky za neprovedené platby
 • Odeslané/přijaté SMS
 • Historie změn provedených v Kartě klienta
 • Historie pozastavení klienta
sprava klientu

 

Network management

ISPadmin podporuje nejrozšířenější zařízení pro správu a provoz sítě:
MikroTik a Ubiquiti


Ostatní podporovaná zařízení:
Linux, airFiber, Cambium Networks, Canopy, Edge Router a RadWIN

 

 • Výrazné zjednodušení běžné pracovní rutiny
 • Automatické propisování pravidel do routerů na základě změn v systému ISPadmin
 • Podpora stabilních verzí operačních systémů
 • Možnost přidávání switchů a dalších zařízení
network management s

 

Network monitoring

Pro zajištění optimálního a spolehlivého výkonu serverů je nutno je udržovat. Nestačí jen provést instalaci a konfiguraci.nagios logo

 • Monitoring jednotlivých zařízení v síti (routery, servery, UPS atd.)
 • Možnost připojení SMS brány
 • Hlášení chybových stavů v síti
 • Nastavení notifikačních skupin
 • SMS, email, push a Dashboard notifikace

 

Fakturace

Během okamžiku můžete vystavit a poslat faktury všem klientům najednou. Tyto faktury můžete také nechat zobrazit v Portálu klienta.

Další vlastnosti fakturace:

 • Měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční i víceletá fakturace
 • Možnost vystavení samostatné faktury
 • Podpora fakturačních skupin - více firem v jediném systému
 • Import úhrad z většiny bank (ABO)
 • Automatická kontrola úhrad ve vybraných bankách
 • Podpora tradičních (hotovost, bankovní převod, složenka, inkaso a SIPO) i moderních platebních metod
 • Automatické párování plateb s jednotlivými fakturami/klienty
 • Přehledy úhrad a statistiky
 • Upomínky v případě prodlení s platbou
 • Automatické pozastavení neplatičů a jejich opětovné spuštění v případě úhrady
 • Exporty do účetních systémů
 • Předkontace
 • Možnost vystavovat zálohové faktury
 • Splátkový kalendář
 • Storno faktur a možnost vystavení opravného daňového dokladu
 • Peněžní deník - vhodné pro vedení daňové evidence
 • Podpora podvojného účetnictví - export do většiny účetních systémů (Pohoda, Money S3, MRP/KS, Melzer a ostatní) více na wikipedii
 • Možnost definování šablon položek pro samostatné faktury
 • Podpora reverse charge (přenesení daňové povinnosti na odběratele) a EET
 • Více měn v systému
fakturace s

 

Plánování

planovani s

Tuto část systému doporučujeme používat spolu s mobilní Task manager.

Přehled vlastností plánování

 • Provázanost s databází klientů - možnost vyfakturovat provedenou práci, a to včetně použitého materiálu
 • Přidávání nových úkolů do servisního plánu konkrétního technika
 • Přehled naplánované práce všech servisních techniků pro aktuální týden
 • Sledování pracovního vytížení techniků
 • Detailní výkaz prací každého technika za určité období
 • Denní, týdenní a měsíční přehledy naplánovaných úkolů
 • Podrobná evidence veškerých servisních zásahů u klienta
 • Synchronizace s Google kalendářem
 • Přehledy a statistiky splněných/nesplněných úkolů, postupy řešení
 • Evidence úkolů bez časového určení (tzv. volné úkoly)
 • Kompletní historie řešených úkolů

 

 

Nastavení

nastaveni sChování a vzhled systému si můžete přizpůsobovat svým potřebám.
Co všechno si můžete nastavit?

 • Jednotlivé služby a tarify
 • Funkcionality systému, Portálu klienta, routerů a zálohování
 • Formuláře smluv, emailů a SMS
 • Přístupy pro zaměstnance podle jejich oprávnění
 • Informační stránky pro své klienty
 • Alerty, SNMP šablony a Nagios notifikace
 • IP pooly pro Radius i NAT

  

Centrální sklad

ISPadmin výrazně zjednodušuje přidělování jednotlivých zařízení klientům a jejich celkovou evidenci.


Dále umožňuje:

 • Hromadné naskladňování materiálu
 • Evidenci podle skupin a konkrétního typu
 • Přehled zboží podle období (nákupní a prodejní ceny)‏
 • Přiřazování zboží technikům, klientům i routerům
 • Vyfakturování zboží u klienta
 • Uvedení zboží na smlouvách pomocí systémových proměnných
 • Načítání zboží do systému pomocí čtečky čárových kódů

 

 

Statistiky

Ať už pro Vaše interní účely, či pro účely oficiálního reportingu, Vám ISPadminstatistiky s poskytne:

 • Informace o provozu a vytížení serveru, např. o běžících procesech, využití paměti a CPU
 • Přehledy klientů (přírůstky, přesuny, celkové počty) podle typu připojení nebo tarifu
 • Statistiky WiFi signálu (síla signálu, Tx CCQ, Uptime) a zakreslení výsledných hodnot do grafů
 • Syslog - centrální sběr dat ze systémového logu routerů MikroTik
 • Přehled událostí a změn v databázi

 

 

Portál klienta

Každému klientovi můžete umožnit vstup do Portálu klienta a zobrazit volitelné položky:

 • Vystavené faktury, a to včetně aktuálního zůstatku
 • Provedené platby
 • Grafy přenosů dat a FUP
 • Uzavřené smlouvy a jiné dokumenty
 • Změny klientských údajů
 • Odesílání SMS z Portálu
 • Informační zprávy
 • Autorizované požadavky (např. na servisní zásahy)

 

 

Ostatní funkce

 • Google Maps - Zobrazení klientů a zařízení na mapě + profil terénu, výškový profil, vyzařovací úhly a pokrytí signálemostatni s
 • Zálohy systému, databáze a routerů
 • Hromadné zasílání emailů a/nebo SMS (vhodné např. pro obchodní sdělení či oznámení o plánovaném výpadku služby)
 • Podpora IPTV
 • Adresní místa dle RÚIAN kódů - export dat pro ČTÚ
 • Rozpoznávání podniků podle ARES/VIES
 • Další nástroje pro hromadnou správu (např. kontrola duplicitních MAC adres)
 • Znalostní databáze - možnost vložit do systému informace o vnitropodnikových postupech a dalších důležitých záležitostech
 • Dashboard - přehledné zobrazení podstatných informací v reálném čase na celé obrazovce
4network
google maps
sledovaniTV

 

 

Moduly

Samostatné moduly jsou volitelnými položkami k systému ISPadmin. Slouží jako rozšíření základní licence, a to v závislosti na požadavcích poskytovatele internetu a způsobu poskytování internetových služeb svým koncovým klientům.

Radius

Modul RADIUS slouží k ověřování klientů pro přístup do sítě internet. Klient požadující připojení k internetu v dosahu zařízení obdrží automaticky IP adresu z DHCP serveru a při pokusu otevřít stránku v prohlížeči se mu zobrazí přihlašovací stránka. Pokud je uživatelské jméno a heslo přijato, server autorizuje přístup k poskytovateli internetu a vybere IP (popřípadě rozsah adres) a další parametry spojení, což mohou být např. doba, po kterou může být klient připojen, rychlost připojení nebo jiná omezení.

NETflow

Monitorovací systém NETflow slouží k zaznamenávání a uchovávání údajů o obousměrném provozu v síti poskytovatele internetu. V praxi logování funguje na principu sondy a kolektoru. Sondou ve většině případů bývá hraniční MikroTik sítě, který sbírá data. Kolektorem pak je samotný ISPadmin server s nainstalovaným modulem NETflow, který získaná data ukládá a dále zpracovává. Hlavička paketu obsahuje informace o každém uskutečněném spojení, a sice: zdrojovou a cílovou IP adresu, cílový port, typ protokolu, čas uskutečnění komunikace, délku spojení, počty paketů i bajtů a další. Modul NETflow provádí požadované záznamy komunikace klientů, a je tedy přímo určen pro monitorování přístupů klientů do sítě internet.

Dealer

Evidenci zprostředkovatelských provizí u jednotlivých služeb klientů (fixní nebo procentuální, jednorázové nebo pravidelné) Evidenci celkových získaných provizí jednotlivých obchodních zástupců a následných výplat Správě přístupů obchodních zástupců - Každý zástupce má samostatný přístup do rozhraní svého účtu, kde může najít informace o výši provizí za zprostředkované služby, o fakturovaných částkách, o stavech faktur (uhrazená / neuhrazená) a o veškerých položkách na fakturách.

CMTS/CATV

Podporované headendy

 • Arris 1xxx, Arris C3, Arris C4, CISCO UBR10K, CISCO UBR71xx, CISCO UBR72xx, Motorola BSR1000, Motorola BSR2000, CASA, Juniper G1, miniCMTS
arris
cisco
motorola
casa systems
juniper

Podporované verze DOCSIS

 • 1.0, 1.1, 2.0, 3

 

Přehled vlastností

 • Zjednodušení procesu instalace zařízení u koncových klientů
 • Evidence klientských modemů
 • Automatické generování konfiguračních souborů pro modemy
 • Monitoring zpětných kanálů na headendu včetně podrobných informací (SNR, frekvence, šířka kanálu, modulace, vysílací výkon, počet připojených uživatelů)‏
 • Kompletní monitoring všech připojených modemů klientů (SNR, vysílací výkon)
 • Monitoring signálů
 • Monitoring trasových zesilovačů
 • Možnost nastavení frekvence, šířky kanálu a vysílacího výkonu pro upstream
 • Podrobné statistiky modemů a vytváření grafů z vyčtených údajů
 • Detailní evidence CATV přípojek
 • Grafické zobrazení obsazenosti jednotlivých přípojek
 • Možnost definice šablon konfiguračních souborů modemů pro datový provoz a pro VoIP‏
 • Automatické generování SIP konfigurace pro VoIP část modemu
 • Možnost vytváření šablon pro modemy a SIP

 

Systém automaticky vyčítá přes SNMP aktuální data ze všech kabelových modemů, které jsou online a jsou tedy pro systém dostupné. Tyto informace si následně můžete zobrazit a jednoduše třídit podle názvu sloupce v hlavičce tabulky. Jedná se o:

 • Jméno uživatele, který je přes daný modem připojen
 • MAC adresu modemu
 • IP adresu
 • Výrobce
 • Firmware
 • Podporovanou verzi DOCSIS apod.

 

 

Mobilní aplikace

Pro každodenní práci technika v terénu - správa přidělených úkolů, klientů a routerů.

Mobilní aplikace je dostupná pro ISPadmin ve verzi 4.15 a novější a zároveň pro iOS 6 a novější nebo Android 4.4 a novější.

Co všechno Task manager umí?

 • Zobrazit přidělené úkoly ze systému ISPadmin
 • Upozornit technika na to, že mu byl přidělen nový úkol, resp. došlo ke změně již existujícího úkolu
 • Zobrazit na mapě lokalitu, kde má dojít ke splnění daného úkolu
 • Navigovat na adresu klienta
 • Spravovat úkol - možnost přidání postupu řešení a uzavření úkolu
 • Přehledně zobrazit veškerá (online/offline) zařízení v síti na mapě, popř. jejich vzdálenost a směr
 • Synchronizovat se s kalendářem mobilního zařízení
 • Přidat fotografii z mobilního zařízení přímo do Karty klienta nebo k zařízení
 • Spustit test spojení na router

Aplikaci si můžete stáhnout a vyzkoušet v tzv. demo režimu, avšak pro její plné využití je nutné mít platnou licenci k systému ISPadmin s aktivovaným modulem Task manager. 

Promo video

 

Fotogalerie

ISPadmin - informační a administrační systém pro správu sítě ISPadmin - informační a administrační systém pro správu sítě ISPadmin - informační a administrační systém pro správu sítě ISPadmin - informační a administrační systém pro správu sítě ISPadmin - informační a administrační systém pro správu sítě ISPadmin - informační a administrační systém pro správu sítě
© 2017 NET service solution, s.r.o. Všechny práva vyhrazena.